Ploegen

SSPWN

Seizoen: 2004-2005


Daan Kegel
50037.88HV
10001:13.18HV
15001:57.36HV
30004:16.99UT
50007:31.52UT

Sarah Shapiro
50047.45HA
10001:28.97HA
15002:12.55HA
30004:46.57HA

Jasper van Tol
10011.04IZ
30026.77AM
50040.43HV
7001:06.02AM
10001:20.75HV
15001:57.91GR
30004:03.40GR
50006:55.97HV
1000014:15.16HV

Ilse Verkade
10011.81DH
30028.52DH
50044.19DH
10001:29.90DH
15002:17.01HV
30004:48.17DH
50008:32.11DH

Marleen Elstgeest
10012.00DH
30028.64DH
50044.10DH
10001:28.30DH
15002:14.61DV
30004:42.48DH