Ploegen

IJsfaciliteiten Haarlem

Seizoen: 2006-2007
Trainer: Fons van Loy

Aafke Eshuis
10011.85AM
14015.62HA
30028.44HA
50043.31HV
7001:01.77HA
10001:27.61CB
15002:12.52HV
30004:47.86HV

Robin Philippo
10010.26EV
14013.53HA
30025.08HV
50039.11HV
7001:07.91HA
10001:19.78HA
15002:03.40HV
30004:24.83HV
50008:43.44HA
Kelly Tiggelman
10012.33HA
14017.10HA
30029.42HV
50045.20HV
7001:10.30HA
10001:33.29HA
15002:19.77HV
30005:00.97HV

Daan Koomen
10011.28HA
14015.89HA
30027.00HA
50039.94HV
7001:06.35HA
10001:19.69HV
15002:01.69BH
30004:21.28HV

Nadine v.d. Hoek
10011.37HA
14015.26BD
30028.01HA
50043.97HV
7001:02.89HA
10001:31.11HA
15002:20.39AL
30005:04.14HV

Mike Groeneveld
10010.95EV
14015.45HA
30026.26AL
50040.97HV
7001:15.51HA
10001:27.84HA
15002:12.84BP
30004:50.03HV

Hylke Oosterhof
10010.60HN
14016.36HA
30025.77HN
50040.04HV
70058.05HA
10001:23.31HV
15002:03.99HV
30004:22.72HV
50007:53.84HV